ArticlesTheories

TÜRKÇE MAKALE: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SOY KÜTÜĞÜ

Erdem ÖZLÜK

Modern anlamda uluslararası ilişkilerin (ui) miladı olarak kabul edilen 1648 Westphalia Antlaşması’ndan günümüze, uluslararası ilişkiler hem kapsadığı alan hem de ilişkiyi anlamlı kılan kurucu özneleri bakımından daha geniş bir yelpazede anlam ifade etmektedir. Özellikle XX. yüzyıl ile özdeşleştirilen kırılmaların da etkisi ile uluslararası ilişkileri açıklamak giderek zorlaşırken birim, yapı ve süreç arasındaki ilişkileri analiz etmek de güçleşmiştir. Uluslararası ilişkilerin daha karmaşık bir hal alması ile bu ilişkilerin mantığının anlaşılması adına teorik zemin de belirmeye başlamıştır. Ancak, bu dönüşüm sosyal bilimlerin diğer alanları ile karşılaştırıldığı zaman daha geç hayat bulmuş ve Uluslararası İlişkiler disiplini I. Dünya Savaşı sonrasında özerkliğini kazanabilmiştir. Bununla birlikte, disiplinin özerkliğine rağmen hâlâ tam anlamı ile özgün olamadığı tartışılmaktadır. Bu tartışmaları anlamak adına öncelikle disiplinin tarihini iyice özümsemek ve disiplinin epistemik zemini ile formasyonunu etkileyen unsurları kavramak gerekir. Bu çalışmada, bir ilişki türü olarak uluslararası ilişkilerin tanımlanmasına yönelik sorunlara değinilerek disiplinin ne zaman doğduğu sorusuna yanıt aranacaktır. Ayrıca, disiplinin “görece zengin” teorik alt yapısına ve “Büyük Tartışmalar”ına vurgu yapılacaktır.

 

Makale için tıklayınız:

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SOY KÜTÜĞÜ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button