Review

Dinamik Yapısıyla Gücün Evrilme Sürecinde Gelinen Nokta; Keskin Güç (Sharp Power) Kavramı – 1

21.yy’da uluslararası ilişkilere yeni bir güç tanımı kazandırılıyor. Batı akademisi “soft power”, “hard power” ve “smart power” tanımlarına bir yenisini , 2017’nin sonlarına doğru Çin’e ithafen “sharp power (keskin güç)’’kavramını tarif eder .Sert güç (hard power),‘‘yumuşak güç(soft power)’’ ve ‘‘akıllı güç (smart power)’’ kavramlarından en temel farkı ve üzerinde durulduğu keskin güç (sharp power) kavramının baskıyla yönetilen otoriter devletlerin uluslararası ilişkilerde görüş ve düşüncelerini güçlendirmesini sağlayan bir tanım olarak nitelendirir.Çok kutuplu ve çok aktörlü uluslararası sistemde aktörleringüç politikaları sıklıkla tartışma konusudur.Sosyal bilimin her daim tartışma konusu olan ‘‘güç’’ kavramı, bağlamında değişmekte ve çeşitlenmektedir.Son dönemlerde keskin güç uygulamalarının artması ve özellikle otoriter devletlerin buna fazla eğilim göstermeye başlamasıyla üzerinde durmak istediğim peki nedir bu ‘‘Keskin Güç’’ kavramı? Hangi devletler bunu uygulamakta veya bu kavram hangi devletlere atfedilir? Literatüre kazandırılan keskin güç kavramı eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. Öncelikle ‘‘Gücün’’ tanımı ve daha sonra boyutları;‘‘sert güç’’,‘‘yumuşak güç’’,‘‘akıllı güç’’ ve ‘‘keskin güç’’ tanımları üzerinden bir mukayese edilecektir.

Gücün Tanımı

Güç kavramı sosyal bilimler de tartışmaya açık,herkesin üzerinde ittifak ettiği ortak bir tanımı yoktur.Kimileri gücü, istediğini elde etme yeteneği, farklılık yapabilme yada buna karşı durma kapasitesi şeklinde tanımlar..Gücün sözlük anlamına bakıldığında ise; güç istediğini başarıyla yapabilme yeteneğidir. Sosyal bağlamda ise istediklerimizi gerçekleştirmek için başkalarını etkileme yeteneği olarak da tanımlanır..Fakat Joseph Nye ,politik bir bakış açısıyla istenileni başarmak için önemli olanın niyetin ne olduğunu vurgulayarak kimin ne alacağını ve bunun nasıl , nerede ve ne zaman olacağını belirten hatları çizilmiş bir bağlama dayalıdır.Bu sebeple güç her zaman , ‘hangi bağlamda güç’ sorusunu akla getirmelidir. 1

Morgenthau, gücü; politikanın esas amacı ve amacın gerçekleştirilmesi için bir araç olarak tanımlarken; Holsti ise ,bir devletin sahip olduğu imkan ve hareket yeteneği olarak tarif ederek ödül,ceza,ikna ve zorlama gibi yöntemlerle istediklerini karşıya empoze ederek gerçekleştirme şeklinde açıklamıştır.2 Antik Yunan’dan bu zamana kadar güç kavramı birçok farklı tanımlar ile karşımıza çıkmaktadır.O döneme baktığımızda Sokrates’in “erdem bilgidir, bilgi güçtür” tanımında güç, bilgi ve etik ile bağlamlaştırılmış ve ahlaki bir şekilde izah edilmiştir.Bunun tam tersine Machiavel ise“güç karşısında ahlâk her zaman aciz kalır” söyleminde bilgi artık etikle ,değerle yüklü bir kavram olma özelliğini yitirmektedir.Nietzsche’de güç ise, “dünyanın temelinde asıl var olan güç olgusunu ,tutkusunu bir kader olarak ifade eder” ve burada gücün sürekliliği, tarihin her aşamasında olduğu vurgulanır.Aynı zaman da anlamı farklılaşıp değişebilen bir tanım olmasının önemini ortaya koyuyor. Bu açıdan ‘‘Güç’’ dinamik bir yapı özelliği taşır ve aynı zamanda bu yapısıyla tarifler gösteriyor ki tanımlamaların da değişime uğrayabilmesidir.Dolayısıyla güç kavramı tek bir açıdan algılanması ve tanımlanmasının olamayacağı açıkça ortadadır.3

1 NYE Joseph, The Future of Power, New-Yrok, (2011), http://www.ozetkitap.com/kitaplar/gucun_gelecegi.pdf s. 4-7-8 Erişim:30.06.2020

2 AYDOĞAN Bekir ve AYDIN Hakan, Güç Kavramı,Kamu Diplomasisi ve Güvenlik, Ekonomi Politik Uluslararası İlişkiler Masası-Rapor No:11-02,Haziran 2011, s. 12 https://www.academia.edu/2519975/Guc_kavramı_kamu_diplomasisi_guvenlik, Erişim:02.06.2020

3 ÇAĞLAR Ali,Güç:Sert Güç,Yumuşak Güç ve Akıllı Güç, s.4 , http://www.alicaglar.net.tr/StaticFiles/file/guc-sert-yumusak-ve-akilli-guc.pdfErişim:01.06.2020

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button